Ang wika sa makabagong panahon

True Version of the Philippine Revolution. With this object in view I sent a Commission to inform the Admiral of the arrangement and invite him to be present on the occasion of the formal proclamation of Independence, a ceremony which was solemnly and impressively conducted. The Admiral sent his Secretary to excuse him from taking part in the proceedings, stating the day fixed for the ceremony was mail day.

Ang wika sa makabagong panahon

Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literari gamit ang mga tekstong literaring rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng kultural na literasi Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng Filipino I Unang Markahan: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula 8.

Mga Elemento ng Pabula a. Mga Uri ng Tauhan: Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Mga Bahagi ng Pangungusap 5.

Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.

Friday, September 14, 2007

Nauunawaan ng mag-aaral ang: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa bansa? Pagsasagawa ng panayam Interview with the Experts kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito Antas 2 Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang panayam Interview with the Experts batay sa sumusunod na kraytirya: Batay sa pananaliksik B.

Kaangkupan sa paksa C. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot D. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito.

Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni Rizal ang pabula? Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay Pagong?

Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang pagtalakay.

Maaari rin ang Concept Map, Skitat iba pa. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan. Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat.

Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Dapat ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. Pangatwiranan ang iyong sagot. Rizal, sino sa iyong mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan dito sa kasalukuyan?

Bakit sila ang iyong napili? Masasalamin ba sa pabula ang kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Mahahalagang Elemento ng Pabula 1.Sep 13,  · Isinilang ang GAT sa panahon ng diktadura, bilang isang pagtugon sa diktadura.

na pana-panaho'y naghahagis ng mga "pumpon ng mga salita," sa wika ni Jesus Manuel Santiago, sa bintana upang masambot ng madla. Mukhang magkaiba, ngunit sa totoo'y iisa lamang ang mga landas na ito. ng makabagong pagkakaibigan?

Ang wika sa makabagong panahon

a, pupungay rin ang. IMF-Worldbank. ang hakbang na ito ng pangulo ay sumasalungat sa mga siyentipiko at makabagong prinsipyo sa edukasyon partikular ang katotohanang mas mabilis matuto mga bata sa ikalawang wika kapag literado na sila sa sariling wika.

hindi rin naman dapat ipagwalang bahala ang pag-aaral ng English bilang universal na wika. CNN. Kung kaya ano pa. Si Muning, Ang Pawikan, at Ang Kalikasan ni Sinag Nasa ika-anim na baytang ang anak naming si Miriam.

Umuwi siya isang hapon mula sa pinapasukang pampublikong Words; 15 Pages; Technology ARNEL PINEDA Si Arnel ay isinilang noong ika-5 ng Setyembre , panganay sa apat na magkakapatid, at lumaki sa Sampaloc, Maynila. Komunikasyon sa Makabagong Panahon ni Dr. Rolando Bernales et al Filipino I:Akademikong Filipino sa Efektiv Ang Varayti at Varyasyon Ng Wika.

Cargado por. Sinag Haraya. Filipino 1 Palabuuan Ng Pangungusap (Sintaks) Cargado por. Shinji. Mga Barayti Ng Wika. Cargado por. chel Feb 02,  · At sa nakikita ko, nangyayari ito sa lahat ng wika. Mayroong pinagkunan ang lahat ng mga ito, sa iba't-ibang panahon, at kung nakalimutan na (bilang halimbawa, ang utang ng Tagalog sa Sanskrit o Arabo), nananatili ang bahagi ng wikang nagpapadali ng pag-angkop, tulad ng mga panlapi.

18K-2 Iba pang mga sanggunian

[Edited at GMT]. Tatangkaing ilarawan at suriin sa pag-aaral na ito ang Pag-unlad ng Wikang Filipino sa makabagong panahon., sa unang antas ng kursong B.S.

Education major in Filipino sa taong panuruan sa ICCT College ng pilipinas, lungsod ng Cainta, Rizal.

PHILIPPINES OLD NAME, IS IT OPHIR?